Convocatòria borsa de treball d’oficial agrícola per a l’exercici 2020

El present document té per objecte regular i ordenar el procediment de selecció per a la formació de borsa de treball de personal laboral temporal d’Oficial agrícola i amb la finalitat de cobrir necessitats transitòries de personal per eventualitats vàries (substitucions per baixa, vacances, acumulació de tasques, etc.) i que permeten la contractació àgil amb respecte als principis de selecció de personal de l'administració pública de mèrit i capacitat.

Termini presentació d'instàncies de sol·licitud: Fins dimecres 17 de juny a la 13h.