Padró d'habitants

 

  • Sol•licitud d’informes d’empadronament.

Per a sol•licitar un certificat d’empadronament, tant individual com col•lectiu o familiar, segons el necessite, pot dirigir-se a l’oficina de l’Ajuntament , situada a la Plaça Palau, nº1 (Oficines). Els certificats no s’entregaran al moment.
 

  • Sol•licitud d’alta en el Padró per canvi de residència o domicili

Per a sol•licitar l’alta en el Padró d’Habitants o el canvi de domicili dins del mateix municipi, haurà de presentar-se en l’oficina de l’Ajuntament, amb original i còpia del DNI o similar i d’algun document que acredite la seua domiciliació a Castellonet de la Conquesta:

  1. escriptura de propietat,
  2. contracte d’arrendament de la vivenda,
  3. cèdula d’habitabilitat,
  4. contracte de llum, aigua o telèfon, o rebuts mensuals a nom seu.

En el cas que els documents abans ressenyats figuren a nom d’una altra persona, s’hauran de persona el titular del propietari de l'immoble per a autoritzar l'empadronament.

Documentació que haurà d’aportar:

  • Original i còpia del DNI o permís de conduir, o passaport, o targeta de resident de tots els majors de 14 anys.
  • Original i còpia dels fulls del llibre de família dels menors que s’inscriguen.
  • Sol•licitud de modificació en el Padró per canvi de dades personals.